Earth Hour Intern (Wales) - Intern Awr Ddaear (Cymru)

Location : Cardiff
Closing Date : 14/10/2016
Salary : Minimum Wage/Isafswm Cyflog
Employment Type : Intern

CONTEXT

Best known as the world’s leading conservation body, WWF believes in a future where people and nature thrive. We are committed to safeguarding the natural world, tackling the global threat of climate change and helping people to think about the way they live to ease pressure on natural resources. 

WWF’s  Earth  Hour  focuses  the  world’s  attention  on  our  brilliant  planet and  how  we  need  to  protect  it.  It’s a unique annual event, whereby hundreds of millions of people turn off their lights for one hour, on the same night, all across the world, in a huge symbolic show of support.  In 2017, it will take place at 8.30pm on Saturday 25 March. With 2017 marking its 10th anniversary, it’s time to make the event bigger than ever before.

Earth Hour is a global initiative that engages a range of audiences to create a positive force for change and aims to keep climate change and environmental issues high on the media agenda.

Through the 2017 event we plan to make it a moment to mobilise Welsh audiences to call for more action to tackle climate change.

Target Start Date: 9 January 2017

WHAT’S THE PURPOSE OF THIS ROLE?

We’re looking for an intern to help support the Earth Hour 2017 Wales campaign. You will be working as part of a team to maximise awareness, engagement and influence with key audiences, including public audiences, businesses, other organisations and landmarks.

Working as part of the WWF Cymru team, you will be expected to adapt on a daily basis  as the needs of the project change.  You will be responsible for providing project support which will include crucial administrative support, audience outreach, assisting with publicity / PR activities, copy-writing and content production, event support and general marketing support (including online and social media). It is an excellent opportunity to gain hands-on experience working on an exciting, high-profile global initiative for a leading conservation organisation.

Key duties will include:

 • Assisting with the development of audience engagement strategies and creation of supporting materials and resources. The role will involve day-to-day engagement of key target audiences, with phone and email outreach to landmarks, organisations and businesses.

 • Copywriting and creation/publication of content for digital channels including social media, email, blogs and website;

 • Assisting withsocial media activity including content planning, community management and reporting;

 • Desktop research and providing administrative support to the WWF Cymru Earth Hour team;

 • Assisting with campaign related aspects of Earth Hour such as writing e-actions, assisting at Welsh Assembly events, liaising with our public affairs and campaigns teams;

 • Supporting internal communications activity as well as compiling project team updates and regular reports;

 • Supporting Earth Hour events, such as PR photocalls, including on-the-night activity

 • Liaison with the WWF-UK Earth Hour team and WWF Earth Hour global team

  WHAT SKILLS, KNOWLEDGE AND EXPERIENCE ARE NEEDED?

 • Familiarity with the main social media platforms (e.g. Twitter, Facebook, Instagram) and experience of using social media for an organisation or campaign

 • Ability to create high quality and engaging online content (e.g. blogs, images, video)

 • Demonstrates initiative and possesses the ability to work to tight deadlines;

 • Excellent written and verbal communications skills in English

 • Ability to communicate in the Welsh language (highly desirable)

 • Demonstrable organisation skills;

 • Experience in Microsoft Word, Excel and Outlook;

 • Copy-writing and/or editorial skills;

 • Ability to work independently and in a team with a flexible approach to problem solving;

 • Educated to degree level or relevant vocational qualification;

 • Marketing communications experience (desirable);

 • Events planning experience (desirable);

 • An understanding and empathy of environmental issues (desirable)

At WWF-UK we are committed to creating an inclusive working environment, where diversity is valued and there is equality of opportunity. We therefore welcome applications from all sections of the community and we offer a range of benefits to encourage a work life balance.

------------------

CYD-DESTUN

Mae WWF, sy’n fwyaf adnabyddus fel corff cadwraethol mwyaf blaenllaw’r byd, yn credu mewn dyfodol lle mae pobl a natur yn ffynnu. Rydym wedi ymrwymo i warchod y byd naturiol, mynd i’r afael â bygythiad byd-eang y newid yn yr hinsawdd a helpu pobl i feddwl am y ffordd y maent yn byw, er mwyn lleddfu’r pwysau ar adnoddau naturiol. 

Mae Awr Ddaear WWF yn hoelio sylw’r byd ar ein planed wych a sut mae angen inni ei gwarchod. Mae’n ddigwyddiad blynyddol unigryw, pan mae cannoedd o filiynau o bobl yn diffodd eu goleuadau am un awr, ar yr un noson, ledled y byd, fel ffordd amlwg a symbolaidd o ddangos eu cefnogaeth. Yn 2017, fe’i cynhelir am 8.30pm ar nos Sadwrn 25 Mawrth. O gofio mai 2017 yw ei 10fed pen-blwydd, mae’n bryd sicrhau y bydd y digwyddiad yn fwy nag erioed o’r blaen.

Mae Awr Ddaear yn fenter fyd-eang sy’n ymgysylltu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd er mwyn creu symbyliad cadarnhaol i newid a’i nod yw cadw’r newid yn yr hinsawdd a materion amgylcheddol ar frig agenda’r cyfryngau.

Trwy ddigwyddiad 2017 rydym yn bwriadu ei gwneud yn adeg i ysgogi cynulleidfaoedd yng Nghymru i alw am fwy o weithredu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

BETH YW DIBEN Y SWYDD HON?

Rydym yn chwilio am intern i helpu i gynorthwyo ag ymgyrch Awr Ddaear 2017 yng Nghymru. Byddwch yn gweithio fel aelod o dîm i sicrhau’r ymwybyddiaeth, ymgysylltiad a dylanwad mwyaf posibl ymysg cynulleidfaoedd allweddol, gan gynnwys y cyhoedd, busnesau, sefydliadau eraill ac adeiladau a strwythurau amlwg.

Gan weithio fel aelod o dîm WWF Cymru, disgwylir ichi ymaddasu bob dydd wrth i anghenion y prosiect newid. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cymorth i’r prosiect a fydd yn cynnwys cymorth gweinyddol hanfodol, estyn allan i gynulleidfaoedd, cynorthwyo â gweithgareddau cyhoeddusrwydd / cysylltiadau cyhoeddus, ysgrifennu copi a chynhyrchu cynnwys, cymorth gyda digwyddiadau a chymorth marchnata cyffredinol (gan gynnwys ar lein ac yn y cyfryngau cymdeithasol). Dyma gyfle gwych i gael profiad ymarferol o weithio ar fenter fyd-eang gyffrous, uchel ei phroffil, i sefydliad cadwraethol blaenllaw.

Bydd y dyletswyddau allweddol yn cynnwys:

 

 

 • Cynorthwyo â’r gwaith o ddatblygu strategaethau ymgysylltu â chynulleidfaoedd a chreu deunyddiau ac adnoddau ategol. Bydd y swydd yn golygu ymgysylltu â chynulleidfaoedd targed allweddol o ddydd i ddydd, gan estyn allan dros y ffôn ac e-bost i adeiladau a strwythurau amlwg, sefydliadau a busnesau.

 • Ysgrifennu copi a chreu/cyhoeddi cynnwys ar gyfer sianelau digidol gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, e-bost, blogiau a’r wefan;

 • Cynorthwyo â gweithgarwch y cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys cynllunio cynnwys, rheoli’r gymuned ac adrodd;

 • Ymchwil bwrdd gwaith a darparu cymorth gweinyddol i dîm Awr Ddaear WWF Cymru;

 • Cynorthwyo ag agweddau sy’n gysylltiedig ag ymgyrch Awr Ddaear megis ysgrifennu e-weithredoedd, cynorthwyo mewn digwyddiadau yng Nghynulliad Cymru, cysylltu â’n timau materion cyhoeddus ac ymgyrchoedd;

 • Cynorthwyo â gweithgarwch cyfathrebu mewnol yn ogystal â llunio diweddariadau i dîm y prosiect ac adroddiadau rheolaidd;

 • Cynorthwyo â digwyddiadau Awr Ddaear, megis cyfleoedd i dynnu lluniau ar gyfer cysylltiadau cyhoeddus, gan gynnwys gweithgarwch ar y noson ei hun

 • Cysylltu â thîm Awr Ddaear WWF-UK a thîm Awr Ddaear WWF byd-eang

   

  PA SGILIAU, GWYBODAETH A PHROFIAD MAE EU HANGEN?

 • Bod yn gyfarwydd â phrif blatfformau’r cyfryngau cymdeithasol (e.e. Twitter, Facebook, Instagram) a phrofiad o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar ran sefydliad neu ymgyrch

 • Y gallu i greu cynnwys ar-lein sydd o ansawdd da ac sy’n dal sylw (e.e. blogiau, delweddau, fideo)

 • Dangos menter a meddu ar y gallu i weithio i derfynau amser caeth;

 • Sgiliau rhagorol o ran cyfathrebu ysgrifenedig a llafar yn Saesneg

 • Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg (dymunol iawn)

 • Sgiliau trefnu dangosadwy;

 • Profiad gyda rhaglenni Microsoft Word, Excel ac Outlook;

 • Sgiliau ysgrifennu copi a/neu olygu;

 • Y gallu i weithio’n annibynnol ac mewn tîm gydag ymagwedd hyblyg at ddatrys problemau;

 • Ag addysg i lefel gradd neu gymhwyster galwedigaethol perthnasol;

 • Profiad o gyfathrebu marchnata (dymunol);

 • Profiad o gynllunio digwyddiadau (dymunol);

 • Dealltwriaeth o faterion amgylcheddol ac empathi â hwy (dymunol)

Yn WWF-UK rydym wedi ymrwymo i greu amgylchedd gwaith cynhwysol, lle rhoddir gwerth ar amrywiaeth a lle mae cyfle cyfartal. Felly rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned ac rydym yn cynnig amryw o fuddion i hybu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

 

 

This position is now closed. We are no longer accepting applications for this position.